Urząd Miasta Łodzi

Finansowanie działalności

DOTACJE I FUNDUSZE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Dotacje na założenie firmy

Osoby planujące podjęcie działalności gospodarczej mogą liczyć na wsparcie finansowe swoich działań, pod warunkiem, że spełnią określone wymagania.

 

Dotacje (środki bezzwrotne)

dla osób zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą (nie dotyczy spółek kapitałowych, np. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnych) dostępne są:

 • w Powiatowych Urzędach Pracy(PUP)

oraz w wyłonionych

 • instytucjach oferujących wsparcie pochodzące z UE.

Dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych, absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej.

Na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związanych z podjęciem tej działalności, można otrzymać bezzwrotne środki do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy. Obecnie maksymalna kwota to ok. 24 000 PLN

O środki na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się bezrobotny, który:

 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:
  • nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia pr0opozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy,
  • nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
  • po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie
 • do wniosku dołączy oświadczenia o:
  • nieotrzymaniu bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenia lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
  • nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania – oświadczenie, iż działalność gospodarcza została zakończona w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
  • niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
   niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
  • zobowiązaniu się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania,
  • niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
  • nieposiadaniu zobowiązań finansowych wobec funduszy celowych,
  • nieposiadaniu obciążeń z tytułu egzekucji komorniczych,
  • niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Przyznane środki stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., s. 1)

Osoba zainteresowana powinna złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek oraz przedstawić zabezpieczenie prawne na wypadek zwrotu otrzymanych środków. Możliwość uzyskania dotacji uzależniona jest od środków finansowych, którymi dysponuje powiatowy urząd pracy.

Otrzymane środki finansowe można przeznaczyć na:

 • zakup środków trwałych: urządzeń, maszyn,
 • środków obrotowych: materiałów, surowców, towarów
 • zakup środka transportu
 • zakup usług i materiałów reklamowych
 • pozyskanie lokalu – dotyczy kontenera, kiosku itp.
 • pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa

Osoba bezrobotna, która otrzymała dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej zobowiązana jest do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania, w terminie:
określonym w umowie o dofinansowanie, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu – w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego – w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota zwrotu.

Więcej informacji dostępne jest na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

Instytucje, które aktualnie prowadzą rekrutację do projektów współfinansowanych ze środków UE, w których można uzyskać dotację na założenie działalności gospodarczej dostępne są na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

Pożyczka na podjęcie działności gospodarczej

Wsparcie w starcie

Pożyczka  adresowana do osób bezrobotnych,  absolwentów szkoły lub uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego oraz  studentów ostatniego roku studiów. Pożyczka udzielane są ze środków Funduszu Pracy, środków Banku Gospodarstwa Krajowego przez pośredników finansowych wybieranych przez BGK.

 

Maksymalna kwota: 78 853,40PLN

Oprocentowanie: 0,44% w skali roku; wysokość oprocentowania to 1/4 stopy redyskonta weksli NBP. Oprocentowanie ustalone na etapie zawierania umowy pożyczki jest stałe w całym okresie finansowania.

Okres spłaty: do 7 lat

Karencja w spłacie kapitału: do 1 roku

Zabezpieczenie spłaty:

 • weksel własny pożyczkobiorcy
 • poręczenie osoby fizycznej

Jak starać się o pożyczkę w ramach programu Wsparcie w starcie

1. Zgłoś się do pośrednika finansowego, który ma podpisaną umowę z BGK
2. Złóż wniosek – jeśli napotkasz na trudności doradca pomoże ci je pokonać
3. W ciągu 14 dni od złożenia kompletnej dokumentacji otrzymasz informację o decyzji kredytowej

Jeśli decyzja jest pozytywna

1. Zakładasz działalność gospodarczą
2. Podpisujesz umowę z pośrednikiem finansowym
3. Otrzymane środki inwestujesz w swoją firmę

Dodatkowo

Jeśli skorzystasz również z pożyczki na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy – część Twojej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej może zostać umorzona!

Potrzebujesz więcej szczegółów wejdź na stronę

Kontakt do pośredników Banku Gospodarstwa Krajowego

 

 

Scale Up dla start-upów

Scale UP

to pierwszy konkurs w ramach rządowego programu Start In Poland. Celem działania jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji, w tym spółek skarbu państwa.

Pierwszym etapem pilotażu jest wybór podmiotów posiadających doświadczenie w realizacji działań o charakterze akceleracyjnym. Następnie we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami (preferowane będą spółki z udziałem skarbu państwa), akceleratorami korporacyjnymi i np. funduszami seed/venture capital czy jednostkami naukowymi, realizowane będą kompleksowe programy akceleracji. Każdy program obejmie wsparciem minimum 20 startupów.

Młode firmy otrzymają pomoc finansową (do 250 000 zł), możliwość skorzystania z zasobów niezbędnych do opracowania i testowania własnych rozwiązań, dostęp do wysokiej klasy mentorów, a także szansę na zdobycie doświadczenia oraz zbudowanie sieci kontaktów, partnerów biznesowych i potencjalnych inwestorów. Scale Up to dla startupów również szansa na zwiększenie wiarygodności oraz promocję własnej marki wśród szerokiej grupy klientów korporacji. Efektem pilotażu będzie komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań proponowanych przez startupy, w tym produktów i usług, które będą odpowiedzią na zidentyfikowane w toku programu potrzeby dużych przedsiębiorstw.

Kwota grantu dla pojedynczego projektu akceleratora wynosi maksymalnie 6 mln zł. Czas trwania projektu wyniesie 15 miesięcy, zaś czas trwania pojedynczej rundy programu akceleracyjnego 3-6 miesięcy. Rozwiązania opracowane przez uczestników projektu będą wpisywać się w działy tematyczne Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Wykaz wszystkich akceleratorów

W województwie łódzkim Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. realizuje Program Startup Spark – nowatorskie połączenie kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem, zasobami, zaangażowaniem dużych przedsiębiorstw tak, aby zwiększać prawdopodobieństwo komercjalizacji produktów i minimalizować ryzyko porażki. Partnerami w projekcie są: Procter&Gamble, Polskie Radio Łódź, Wielton SA, Grupa Albea i SKB Development.

Szczegóły dotyczące udziału w projekcie Startup Spark

Fundusze UE

Fundusze Europejskie na lata 2014-2020

Polska jest obecnie, podobnie jak w perspektywie 2007-2013, największym beneficjentem pomocy unijnej. Nasz poziom PKB na mieszkańca osiąga niecałe 70% średniego poziomu UE. Tylko województwo mazowieckie przekroczyło granicę 75% i znalazło się w grupie regionów lepiej rozwiniętych.

Fundusze inwestowane są:
• zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki,
• poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju,
• w podnoszenie sprawności i efektywności administracji.

Celem jest wzrost poziomu życia dzięki wzrostowi gospodarczemu i wzrostowi zatrudnienia.

Największe kwoty zostaną zainwestowane w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców.

Nadal finansowane będą inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, a także projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

W większym stopniu niż w perspektywie 2007-2013 pojawią się, obok dotacji przyznawanych z funduszy unijnych, także pożyczki i kredyty, tj. instrumenty zwrotne. Dotyczyć one będą również przedsiębiorców

Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz przez 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie.

grafika_podzial_srodkow_fe_2014_2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Celem jest kształtowanie regionu nowoczesnego i atrakcyjnego gospodarczo oraz przyjaznego dla jego mieszkańców.

Program Infrastruktura i Środowisko (27,5 mld euro)

Celem jest gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury technicznej kraju i bezpieczeństwo energetyczne.

Program Inteligentny Rozwój (8,6 mld euro)

Celem jest wsparcie otrzymają przede wszystkim przedsięwzięcia z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnych, biogospodarki, zdrowej żywności czy jakości życia, tzw. inteligentne specjalizacje.

Programu Wiedza Edukacja Rozwój (4,7 mld euro)

Celem jest prawa polityki i działań publicznych na rzecz rynku pracy, edukacji i całej gospodarki; zwłaszcza wsparcie szkolnictwa wyższego ukierunkowane na potrzeby rozwoju; promocja innowacji społecznych i współpracy ponadnarodowej.

Program Polska Cyfrowa (2,2 mld eur)

Celem jest zwiększenie dostępności do Internetu, stworzenie przyjaznej dla obywatela e-administracji, która umożliwi załatwianie wielu spraw za pośrednictwem komputera oraz upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności korzystania z komputerów.

Fundusze pożyczkowe

Fundusze Pożyczkowe

Na rynku funkcjonuje wiele produktów finansowych, które mogą pomóc przedsiębiorcom rozpocząć inwestycje. Jednak wiele z nich jest nieosiągalnych dla przedsiębiorców lub uzyskanie ich jest zbyt skomplikowane. Jeśli więc: nie masz historii kredytowej, a chcesz pozyskać środki na rozwój działalności, masz głowę pełną pomysłów, ale brakuje Ci kapitału do realizacji planów inwestycyjnych, możesz skorzystać z oferty funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, których sieć rozwija się w Polsce od początku lat 90. Działają one na podstawie ogólnych przepisów prawa, tj. kodeksu cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych. Równocześnie część funduszy funkcjonuje w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) na zasadach określonych w standardzie oraz na podstawie porozumień o współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nie wiesz, jak wybrać Fundusz?

Skorzystaj z wyszukiwarki funduszy pożyczkowych lub poręczeniowych. Przy wyborze funduszu sprawdź, czy działa on w Twoim regionie:

Pamiętaj, że mikro, mali i średni przedsiębiorcy, mogą liczyć na:

 • poręczenia nawet do 80 proc. wartości kredytu,
 • pożyczki lub wadium przetargowego, pożyczki dopasowane do wielkości i skali działania przedsiębiorstwa, nawet gdy nie posiadają one odpowiednio długiej historii kredytowej. Kwoty pożyczek, dostosowane do potrzeb przedsiębiorcy, mogą wynieść od kilku do 500 tys. zł.

Usługi świadczone przez każdy fundusz pożyczkowy oraz poręczeniowy są realizowane na podstawie Standardu Usług, który jest wspólny dla wszystkich współpracujących w ramach KSU funduszy i gwarantuje najwyższą jakość usługi. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) udziela funduszom wsparcia w zakresie wprowadzania i utrzymywania odpowiednich standardów usług. Wszyscy konsultanci KSU pracujący w funduszach uczestniczą w organizowanych przez PARP szkoleniach i spotkaniach z ekspertami, a także systematycznie otrzymują pakiety aktualnych informacji na temat rynku pożyczek i poręczeń kredytowych.

Istotnym elementem funkcjonowania sieci funduszy są stowarzyszenia, które skupiają większość tych instytucji finansowych. W przypadku funduszy pożyczkowych - Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, a w przypadku funduszy poręczeniowych - Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych. Działają one na rzecz poprawy warunków ich funkcjonowania, upowszechniają wyniki działania funduszy, prowadzą wymianę dobrych praktyk, przygotowują okresowe raporty o ich działalności itp. Tym samym działają na rzecz poprawy dostępu przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego.

Podmiotem integrującym regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego i mniejszościowym udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego jest Krajowa Grupa Poręczeniowa. W ramach tej organizacji wypracowywane są wspólne standardy działalności poręczeniowej we współpracy ze Związkiem Banków Polskich, podejmowane są prace nad wdrożeniem wspólnego systemu informatycznego oraz ratingiem funduszy.

Fundusze pożyczkowe

Celem funduszy pożyczkowych jest zapewnienie finansowania zewnętrznego, przede wszystkim dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, mających trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego (np. kredytu bankowego) z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej.

Instytucje te oferują pożyczki przeznaczone na cele związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej, między innymi na:

 • finansowanie inwestycji,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • zakup maszyn i urządzeń, rozbudowę,
 • adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych, usługowych,
 • zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego.

Więcej informacji na stronie Polskiego związku funduszy pożyczkowych.

 

 

Fundusze poręczeń kredytowych

Fundusze poręczeń kredytowych

Celem funduszy poręczeniowych jest ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie własnej firmy.

Fundusze poręczeniowe oferują poręczenia  zobowiązań finansowych dla przedsiębiorców, którzy posiadają zdolność kredytową, ale nie posiadają wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń. 

Więcej informacji na stronie Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych.

Konkurs na biznesplan - Młodzi w Łodzi - Mam Pomysł na Biznes

CELEM KONKURSU

jest promocja przedsiębiorczych postaw wśród młodych ludzi oraz zachęcenie ich do wiązania swojej przyszłości z Łodzią.

W tym roku inicjatywę wspierają 32 podmioty, a wśród nich 5 największych łódzkich uczelni, a także działający na rynku inwestorzy, oraz instytucje około biznesowe.

 

DO UDZIAŁU W KONKURSIE ZAPRASZAMY

osoby/zespoły z ciekawymi,  innowacyjnymi oraz kreatywnymi  pomysłami biznesowymi w wieku od 18 do 35 roku życia, w tym również początkujących przedsiębiorców (działających nie dłużej niż 12 m-cy).

KONKURS ROZGRYWANY JEST W DWÓCH KATEGORIACH:

 • Technologie Informatyczne (ICT)” – kategoria dedykowana dla autorów projektów z zakresu informatyki, telekomunikacji i elektroniki
 • Ogólna” – kategoria kierowana do pozostałych osób, które mogą pochwalić się innowacyjnymi lub kreatywnymi produktami, usługami lub nowatorskim podejściem biznesowym.

PRZEBIEG I TERMINY KONKURSU

Projekt realizowany jest etapowo:

 • w pierwszym etapie od 01 do 31 marca br. za POMOCĄ FORMULARZA będą przyjmowane aplikacje zgłoszeniowe przesyłane przez indywidualne osoby, zespoły, przedsiębiorców, których pomysł jest obiecujący i nad którym deklarują dalsze prace wdrożeniowe.
 • w drugim etapie 07 kwietnia do 12 maja autorzy wybranych projektów otrzymają ponad 70 godzin warsztatowych i 20 spotkań eksperckich, podczas których będą nabywać wiedzę, m.in. z zakresu: jak przeprowadzać pogłębioną analizę rynku, konkurencji i potencjalnych klientów; poznają podstawowe zasady komunikacji, budowania zespołu czy prezentacji. W tym etapie uczestnicy opracują i złożą do oceny biznesplany oceniane przez Kapitułę Konkursu oraz krótkie minutowe clipy prezentujące ich projekty.
 • w trzecim etapie od 22 maja do 23 czerwca dwóch niezależnych ekspertów dokona oceny biznesplanów (narzędzie pomocnicze dla Członków Kapituły oraz autorów projektów). Dodatkowo oceny projektów dokonają: internauci w plebiscycie prowadzonym na stronie www.booyka.com  oraz przez Członkowie Kapituły Konkursu podczas jednodniowych obrad. Ponadto, uczestnik tego etapu podczas obrad Kapituły dokona krótkiej 3 min. prezentacji swojego projektu biznesowego. Lista laureatów Konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na konferencji zamykającej edycję Konkursu.
 • w czwartym etapie od czerwca do grudnia, dalsze wsparcie eksperckie oraz promocyjne realizowanych projektów.

WAŻNE TERMINY
01.03 – ogłoszenie Konkursu
31.03 – ostatni dzień przyjmowania wniosków do Konkursu
07.04 – ogłoszenie wyników I etapu na stronie Konkursu
07.04 – 12.05 – szkolenia i doradztwo
18.05 – ostatni dzień składania biznesplanów i  clipów promujących projekt (maksymalnie 1 minutowych)
22.05 – ogłoszenie wyników II etapu na stronie Konkursu
08.06 – Kapituła Konkursu
12-18.06 – Plebiscyt wśród Internautów na najciekawszy projekt biznesowy
22.06 – ogłoszenie wyników Konkursu oraz przyznanie nagród laureatom

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ WARSZTATÓW ORAZ SPOTKAŃ Z EKSPERTAMI

 

 SPRAWDŹ NAGRODY

 

 

 

 

 

 

 

Strefa RozwoYou - dofinansowanie szkoleń, kursów, studiów podyplomowych

Projekt Strefa RozwoYou jest realizowany przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 • Wsparcie skierowane jest do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z terenu województwa łódzkiego
 • Dotowanie do 80% wysokości budżetów szkoleniowych firm, maksymalnie 6 000 zł (wraz z wkładem własnym MŚP) na pracownika.
 • Środki przekazywane w formie bonów rozwojowych można wydać na szkolenia, kursy zawodowe, doradztwo oraz studia podyplomowe znajdujące się w BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH

Premiowani są:

 • pracownicy 50+
 • osoby z niepełnosprawnością
 • pracownicy o niskich kwalifikacjach
 • przedsiębiorcy generujący najwięcej miejsc pracy
 • przedsiębiorcy z sektorów strategicznych
 • przedsiębiorcy, którzy otrzymali wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER

Szczegółowe informacje dot. projektu, naborów, uruchamiania formularzy na stronie: https://strefarozwoju.lodz.pl oraz na https://www.facebook.com/StrefaTwojegoRozwoju/

Kalendarz
Kontakt