Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

2014-2020

Łodzianie na start

Łodzianie na start

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Całkowita wartość projektu wynosi 1 502 024,40 zł, w tym 85% środków na realizację projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje o projekcie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w przez Urząd Miasta Łodzi.

Realizacja Projektu: 01.09.2016 r. do 31.05.2018 r.

Cel główny projektu: zwiększenie przedsiębiorczości wśród 30 pozostających bez zatrudnienia mieszkańców Łodzi poprzez przygotowanie do podjęcia, podjęcie i utrzymanie przez minimum 12 miesięcy samozatrudnienia.

Grupa docelowa: 35 osób fizycznych (w tym 21 kobiet i 14 mężczyzn) od 30 roku życia, pozostających bez pracy i równocześnie znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Działania realizowane w ramach projektu:

 • wsparcie  szkoleniowo-doradcze z zakresu przedsiębiorczości w tym z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - dla 35 osób;
 • jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 22 700,00 zł na osobę -  30 osób;
 • wsparcie pomostowe wypłacane w okresie do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy o przyznanie finansowanego wsparcia pomostowego w wysokości do 1 850,00 na osobę na miesiąc - 30 osób;
 • przedłużone finansowe wsparcie pomostowe wypłacane nie dłużej niż do 12 miesiąca od dnia zawarcia umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w wysokości do 1 300,00 zł na osobę na miesiąc - 15 osób;
 • wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze - ok. 8 osób.

Zakładane rezultaty projektu:

 • powstanie 30 firm wspieranych w zależności od potrzeb przez rok czasu poprzez zapewnienie środków finansowych na bieżące opłaty oraz doszkalanie właścicieli w celu wzmocnienia konkurencyjności firm.

 Strona internetowa projektu: www.lodzianienastart.uml.lodz.pl

 

Biuro Projektu:  Urząd Miasta Łodzi, Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, Departament Spraw Społecznych, al. Politechniki 32 (pok. 225), 93-590 Łódź
tel.: (42) 638-46-53

 

logo lodz (orginal)

OdNowa - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi

OdNowa - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi

Projekt „OdNowa - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Całkowita wartość projektu: wynosi 717 400,85 zł, w tym 85% środków na realizację projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Informacje o projekcie: Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany przez Miasto Łódź
w partnerstwie z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie.

Realizacja projektu: 01.03.2016 r. do 30.07.2017 r.

Cel główny projektu: aktywizacja społeczno-zawodowa 50 osób bezdomnych zamieszkałych w łódzkich placówkach TPBA.


Grupa docelowa: 50 (38 mężczyzn, 12 kobiet) podopiecznych TPBA z Łodzi, w wieku18-64, wykluczonych społecznie z powodu bezdomności.


Działania realizowane w ramach projektu:

 • pomoc indywidualnego doradcy,
 • konsultacje specjalistyczne (doradztwo zawodowe, prawnicze, edukacja w zakresie zdrowia, edukacja dla osób uzależnionych, doradztwo socjalne, pośrednictwo pracy) dla 50 uczestników/czek projektu,
 • reintegracja społeczna (poprawa wizerunku - wizaż, fryzjer, zakup garderoby, kosmetyków, uczestnictwo w wolontariacie, udział w zajęciach sportowo-kulturalnych,) dla 50 uczestników/czek projektu,
 • kurs obsługi komputera dla 50 uczestników/czek projektu,
 • szkolenia zawodowe dla 24 uczestników/czek projektu,
 • staże zawodowe dla 24 uczestników/czek projektu.

 

Zakładane rezultaty projektu: Podjęcie zatrudnienia przez 22% uczestników projektu i podniesienie aktywności społeczno-zawodowej przez 56% uczestników projektu.

 

Lider partnerstwa: Miasto Łódź; Siedziba: Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, Departament Spraw Społecznych, al. Politechniki 32 (pok. 225a), 93-590 Łódź,
tel.: (42) 638-46-32

logo lodz (orginal)

Partner Projektu: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie; Siedziba: ul. Nowe Sady 17, 94-102 Łódź

brat albert (orginal)

Harmonogram wsparcia

Pomysł na siebie

Pomysł na siebie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Całkowita wartość projektu wynosi 1 394 746,56 zł, w tym 85% środków na realizację projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.Informacje o projekcie: Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany w Partnerstwie Urzędu Miasta Łodzi - Partnera Projektu i Caritas Archidiecezji Łódzkiej - Lidera Projektu.

Realizacja Projektu: 01.03.2016 r. do 31.10.2017 r.

Cel główny projektu: Podniesienie kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych wśród 72 mieszkańców Łodzi zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Grupa docelowa: osoby mieszkające w Łodzi, w wieku 18-67 lat, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Działania realizowane w ramach projektu:

 • utworzenie „Indywidualnej Ścieżki Reintegracji";
 • przeprowadzenie indywidualnego treningu rozwoju osobistego;
 • warsztaty treningu personalnego, reintegracja edukacyjna, konsultacje specjalistyczne;
 • kurs komputerowy;
 • szkolenia zawodowe przygotowujące do zawodu sprzedawcy, kierowcy wózka widłowego, opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych;
 • staże zawodowe;
 • doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne i pośrednictwo pracy.

Zakładane rezultaty projektu:

 • 72 osoby zostaną objęte wsparciem w projekcie, tj. zajęciami reintegracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz doradztwem zawodowym, poradnictwem psychologicznym i pośrednictwem pracy;
 • 68 osób wzmocni swoje kompetencje społeczne;
 • 54 osoby wzmocnią swoje kompetencje zawodowe.

Strona projektu: www.caritas.lodz.pl

Biuro projektu: ul. M. Gogola 12, 92-513 Łódź, tel. (42) 673-41-30, e-mail: oazis@toya.net.pl

Lider projektu: Caritas Archidiecezji Łódzkiej

caritas (orginal)

Partner projektu: Urząd Miasta Łodzi, Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, Departament Spraw Społecznych, al. Politechniki 32 (pok. 226) 93-590 Łódź
tel.: (42) 638-45-20

logo lodz (orginal)

Łódzka Rewita

Łódzka Rewita

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wartość projektu: 1 515 218,40 PLN

w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 465 235,64 PLN

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – Miasto Łódź, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Projekt jest realizowany przez Miasto Łódź w partnerstwie z Łódzką Izbą Przemysłowo- Handlową.

Termin realizacji projektu: 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.

Cel główny projektu: zwiększenie przedsiębiorczości wśród 30 pozostających bez zatrudnienia Łodzian z obszaru rewitalizacji poprzez przygotowanie do podjęcia, podjęcie i utrzymanie przez minimum 12 m-cy samozatrudnienia.

Grupa docelowa: projekt skierowany będzie do zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej mieszkańców Łodzi z obszaru rewitalizacji (zarówno zamieszkujących teren rewitalizowany, jak też osób przeniesionych z związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji) w wieku od 30 roku życia, pozostających bez pracy i równocześnie znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

 • osób po 50 roku życia,
 • kobiet,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • o niskich kwalifikacjach,
 • osób niepełnosprawnych.

Adresy obszaru rewitalizacji

Projekt realizowany będzie w 3 edycjach

REKRUTACJA – realizator zastrzega sobie prawo do zakończenia naboru przed wskazanym terminem po otrzymaniu 20 formularzy w każdej z trzech edycji.

I edycja 01.10 – 30.11.2017r.

Uwaga, przedłużony termin składania dokumentów rekrutacyjnych dla I edycji.

Składanie dokumentów rekrutacyjnych : 01.10.2017 - 30.10.2017

II edycja 01-12.2017 r.- 31.01.2018 r.,

III edycja 01.02.- 31.03.2018 r.

Działania realizowane w ramach projektu:

 • szkolenie z zakresu przedsiębiorczości;
 • udzielenie 30 osobom jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 25 000 zł na 1 osobę);
 • udzielenie 30 osobom wparcia pomostowego finansowego w wysokości do 1 500 zł miesięcznie w sześciu pierwszych miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej;
 • udzielenie 18 osobom przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego w wysokości do 1 500 zł miesięcznie przez kolejne sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • indywidualne doradztwo po rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresu prawa, finansów, księgowości, podatków.

Zakładane rezultaty projektu: Utworzenie 30 miejsc pracy w ramach udzielonych z Europejskiego Funduszu Społecznego środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Kontakt:

Biuro Lidera projektu:        

Urząd Miasta Łodzi, Departament Spraw Społecznych,

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

93-590 Łódź, al. Politechniki 32 (pok. 227), tel: (42) 638 46 32, (42) 638 54 51.

 

 

 

 

Biuro Partnera projektu:            

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa

90-135 Łódź, ul. Narutowicza 34, tel: (42) 208 93 23, +48 797 991 360.

 

 

 

 

Aranżacja i wykonanie ekspozycji i wyposażenia Centrum Nauki i Techniki w Łodzi
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-01-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2017-06-30
Beneficjent: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Realizator: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Źródła dofinansowania: EFRR
Program Operacyjny: PO IiŚ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Cel: Głównym celem projektu jest zaprojektowanie i zbudowanie nowoczesnej interaktywnej wystawy prezentującej dorobek kulturowy i naukowy współczesnej cywilizacji.
Całkowita wartość projektu: 45 562 576,80 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 18 390 375,71 zł
Krótki opis projektu: W ramach projektu zostaną wykorzystane oryginalne urządzenia i maszyny wywodzące się z początków działania pierwszej łódzkiej elektrowni, uatrakcyjnione wizualnie najnowocześniejszymi metodami wystawienniczymi. Ich działanie opiszą teoretycznie multimedialne kioski informacyjne, praktycznie zaś w przypadku części z nich będzie istniała możliwość bezpośredniej interakcji. Oryginalne wyposażenie zostanie uzupełnione nowymi eksponatami, zgodnymi z treścią ścieżek dydaktycznych, co pozwoli na uzyskanie synergii działań kulturalnych i edukacyjnych. W ramach projektu powstanie wystawa stała, obejmująca 3 ścieżki dydaktyczne: • Przetwarzanie energii; • Rozwój wiedzy i cywilizacji; • Mikroświat – Makroświat. W ramach wymienionych ścieżek odwiedzający nie tylko będą mieli możliwość obserwowania wybranych zjawisk i technologii, ale zyskają szansę przeprowadzania samodzielnych badań i eksperymentów — pod okiem nauczycieli lub pracowników Centrum Nauki i Techniki. „Przetwarzanie energii” jest ścieżką związaną tematycznie i historycznie z miejscem jej funkcjonowania, co czyni ją unikatową w skali kraju. Pozostałe dwie ścieżki znacząco wzbogacą ofertę Centrum, czyniąc ją uniwersalną z perspektywy potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, realizując przy tym wybrane elementy podstawy programowej wszystkich etapów kształcenia.
Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego.
Logotyp:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-11-26
Data zakończenia realizacji projektu: 2017-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Dróg i Transportu
Źródła dofinansowania: EFRR
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne
Cel: Głównym celem projektu jest lepsza dostępność transportowa województwa w ruchu drogowym, zapewnienie bezpośredniego połączenia drogowego do dworca Łódź Fabryczna będącego elementem punktowych sieci TEN-T oraz poprawa bezpieczeństwa, jakości sieci drogowej i jej przepustowości.
Całkowita wartość projektu: 36 186 220,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 12 383 864,23 zł
Krótki opis projektu: Inwestycja obejmuje m.in. budowę nawierzchni ul. Nowowęglowej na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego, rozbudowę skrzyżowania ul. Nowowęglowej z ul. Kopcińskiego, przebudowę ul. Wydawniczej, przebudowę ul. Tuwima, oraz przebudowę pętli autobusowej. W ramach ww. odcinków zrealizowane zostaną zadania towarzyszące m.in.: wykonanie przebudowy istniejących nawierzchni, montaż obramowań jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów, wykonanie zatok/ stanowisk autobusowych, wykonanie nawierzchni parkingu, montaż nawierzchni sygnalizacyjnych dla osób niedowidzących, budowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej i gazowej, budowa oświetlenia ulicznego, budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zasilaniem, nasadzenia zieleni wzdłuż pasa drogowego nowoprojektowanej ww. ulicy oraz przebudowywanych ulic Tuwima, Wydawniczej oraz łącznika Kopcińskiego - Wydawnicza.
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-08-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2022-12-31
Beneficjent: Łódzki Ośrodek Geodezji
Realizator: Łódzki Ośrodek Geodezji
Źródła dofinansowania: EFRR
Program Operacyjny: RPO WŁ ZIT
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno - komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.1 Technologie informacyjno - komunikacyjne - ZIT
Cel: Głównym celem projektu jest zwiększenie stopnia stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w działalności gospodarczej i społecznej na terenie miasta Łodzi.
Całkowita wartość projektu: 11 500 000,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 7 159 113,32 zł
Krótki opis projektu: W ramach projektu przewidziano: 1) udostępnienie przestrzennej informacji publicznej do ponownego wykorzystania, 2) wdrożenie nowych usług elektronicznych dla przedsiębiorców i instytucji publicznych, 3) uruchomienie elektronicznego systemu monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi, 4) monitoring i wizualizację procesu rewitalizacji w zakresie zmian architektoniczno-urbanistycznych oraz społeczno-ekonomicznych, 5) prezentację systemów wizualizacji rozwiązań architektonicznych dla strefy wielkomiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów modernizowanych lub nowopowstałych, mających wpływ na architekturę krajobrazu w mieście, 6) uruchomienie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT). W ramach dostaw/ usług jest planowany zakup sprzętu – serwerów i macierzy.
Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy.
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-06-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2019-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
Źródła dofinansowania: EFRR
Program Operacyjny: RPO WŁ Miasto Łódź
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.3. Promocja gospodarcza regionu - miasto Łódź
Cel: Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez rozwój powiązań gospodarczych pomiędzy MŚP z regionu łódzkiego działającymi w regionalnych inteligentnych specjalizacjach (RIS) a partnerami zagranicznymi.
Całkowita wartość projektu: 14 834 415,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 10 251 425,00 zł
Krótki opis projektu: W ramach projektu zostaną wykonane zadania polegające na organizacji i udziale w targach inwestycyjnych oraz wydarzeniach branżowych o charakterze międzynarodowym oraz organizacji i udziale w misjach gospodarczych za granicą oraz realizacji kampanii informacyjno – promocyjnej. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy związane z niewystarczającym poziomem wiedzy o potencjale i ofercie biznesowej łódzkich przedsiębiorstw, szczególnie z sektora MŚP, niezadawalającego poziomu wiedzy o potencjale i ofercie biznesowej Łodzi oraz regionu, przewadze innych dużych miast w zakresie promocji ofert gospodarczych. Projekt w swoim zakresie obejmuje działania promujące specjalizacje regionalne, określone w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego – LORIS 2030, w szczególności poprzez zastosowanie preferencji do udziału w projekcie przedsiębiorców działających w regionalnych inteligentnych branżach.
Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-12-19
Data zakończenia realizacji projektu: 2018-11-30
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Kultury
Źródła dofinansowania: EFRR
Program Operacyjny: RPO WŁ ZIT
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT
Cel: Głównym celem projektu jest wzrost liczby osób korzystających z oferty kulturalnej łódzkich bibliotek.
Całkowita wartość projektu: 8 025 450,10 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 5 456 167,42 zł
Krótki opis projektu: Cel realizacji projektu zostanie osiągnięty poprzez otwarcie łódzkich bibliotek na potrzeby mieszkańców związane z planowanym rozszerzeniem ich oferty kulturalnej, a także ułatwienie i usprawnienie dostępu do oferty kulturalnej możliwe dzięki przewidzianym zakupom sprzętu i wdrożeniu technologii informacyjno- komunikacyjnych. Projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę dwóch filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi: nr 14 i nr 25 zlokalizowanych odpowiednio przy ul. Powstańców wielkopolskich 3 i Tadeusza Boya-Żeleńskiego 15. Ponadto w ramach projektu przewiduje się zakup wyposażanie na potrzeby fili miejskich bibliotek publicznych w Łodzi oraz wdrożenie jednolitego oprogramowania bibliotecznego i Łódzkiej Karty Bibliotecznej.
Narodowe Centrum Kultury Filmowej - rozwój funkcji i usług oferowanych przez "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-08-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2019-12-31
Beneficjent: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Realizator: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Źródła dofinansowania: EFRR
Program Operacyjny: PO IiŚ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Cel: Głównym celem projektu jest stworzenie nowoczesnej, interaktywnej oferty Narodowego Centrum Kultury Filmowej, która umożliwi prezentację i popularyzację historii kina polskiego oraz będzie stanowić punkt wyjścia dla dalszego rozwoju w zakresie edukacji, cyfryzacji oraz ekspozycji dorobku kinematografii polskiej i światowej.
Całkowita wartość projektu: 37 123 734,11 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 25 832 368,44 zł
Krótki opis projektu: W ramach zadań zostanie wyposażona fascynująca wystawa prezentująca dorobek polskiej kinematografii o nazwie „Kino Polonia”. Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach projektu umożliwi również realizację zadań z zakresu edukacji filmowej oraz filmoznawstwa. Kompleksowa oferta NCKF zostanie wzbogacona również o procesy digitalizacji wartościowych zasobów kinematografii. System przechwytywania ruchów aktora pozwoli na prezentację mechanizmów działania animacji komputerowej we współczesnej kulturze. Projekt umożliwi również uatrakcyjnienie sposobu percepcji oferty EC1 dzięki wprowadzeniu rozwiązań z zakresu śledzenia aktywności odwiedzających, poruszania się po obiekcie czy remarketingu. Wprowadzone zostaną rozwiązania energooszczędne, które pozwolą na oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, co z kolei pozytywnie wpływać będzie na środowisko naturalne.
Niskoemisyjny transport w Łodzi - Zakup 12 niskopodłogowych tramwajów wraz z pakietem eksploatacyjno-naprawczym, specjalistycznym wyposażeniem obsługowym i wybudowaniem hali przeglądowo-naprawczej
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-01-27
Data zakończenia realizacji projektu: 2019-03-31
Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.
Realizator: Miejskie Przesiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi sp. z o.o.
Źródła dofinansowania: EFRR
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski - miasto Łódź
Cel: Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców Łodzi i przyjeżdżających.
Całkowita wartość projektu: 117 229 209,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 70 526 662,00 zł
Krótki opis projektu: Projekt przewiduje zakup 12 niskopodłogowych tramwajów. Nowy tabor obsługiwał będzie linię nr 14 kursującą w relacji „DĄBROWA - Dąbrowskiego, Śmigłego-Rydza, Piłsudskiego, Mickiewicza, Włókniarzy, Limanowskiego - DWORZEC ŁÓDŹ ŻABIENIEC”. Trasa linii przebiega w pobliżu trzech punktów przesiadkowych integrujących transport miejski i regionalny (Łódzka Kolej Aglomeracyjna). Łącząc dw. Łódź Żabieniec, dw. Łódź Kaliska oraz przystanek Łódź Dąbrowa linia oferuje przejazd przez centrum miasta trasą W-Z. Na potrzeby obsługi nowego taboru wybudowana zostanie hala przeglądowo-naprawcza wraz z pakietem eksploatacyjno-naprawczym i specjalistycznym wyposażeniem obsługowym, zlokalizowana na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Telefonicznej.
Poszerzenie oferty kulturalno -edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-11-30
Data zakończenia realizacji projektu: 2020-01-30
Beneficjent: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Realizator: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Źródła dofinansowania: EFRR
Program Operacyjny: RPO WŁ ZIT
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT
Cel: Głównym celem projektu jest poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi dla osiągnięcia trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, dzięki podnoszeniu poziomu kompetencji potencjalnych pracowników.
Całkowita wartość projektu: 20 000 000,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 13 821 138,00 zł
Krótki opis projektu: Zakres rzeczowy projektu obejmuje stworzenie dwóch atrakcyjnych ścieżek edukacyjnych w formie wystaw stałych oraz pracowni badawczej związanej z kulturą filmową. Projekt przewiduje ekspozycję zabytków techniki filmowej w formie statycznej oraz multimedialnej za pośrednictwem wystawy „Mechaniczne Oko”, poświęconej głównie tzw. „martwym mediom”. Głównym tematem wystawy będzie zatem technologia filmowa i pre-filmowa, opowiedziana przez cofanie się ku przeszłości i odsłanianie aktualności kolejnych warstw historycznych kultury wizualnej. W ten sposób zostaną opisane takie fenomeny jak: kino cyfrowe, taśma filmowa jako materialny przedmiot i jednocześnie niematerialny obraz. Ukazana zostanie różnorodność filmowych technologii, w tym form rejestracji obrazów i ich projekcji. Na wystawie zaprezentowane zostaną: obiekty historyczne pochodzące ze zbiorów Narodowego Centrum Kultury Filmowej, modele ideowe (uproszczone repliki urządzeń demonstrujące zasadę ich działania), interaktywne stanowiska multimedialne, materiały kontekstowe (tablice informacyjne, dokumenty, fotografie, filmy), które pozwolą odtworzyć doświadczenie różnych formatów kinowych czy spektakle fantasmagorii i pokazy oparte na starodawnych efektach specjalnych. Druga wystawa stała pn. „Materia Kina” to interaktywna ekspozycja poświęcona kolejnym fazom realizacji filmu: od powstawania scenariusza, przez pozyskiwanie funduszy na produkcję, dobór obsady, przygotowanie kostiumów, budowę dekoracji i pracę na planie zdjęciowym, po prace postprodukcyjne (montaż, udźwiękowienie, tworzenie efektów specjalnych, dystrybucję na wszystkich polach eksploatacji). Na ekspozycję złoży się kilkanaście stanowisk, zawierających program interaktywnych gier i zabaw, o różnorodnym stopniu aktywizacji widza. Z wystawą zostanie w ścisły sposób związana seria programów edukacyjno-warsztatowo-demonstracyjnych oraz zestaw eksponatów opisujących najważniejsze zjawiska języka filmu i form narracyjnych. Z kolei pracownia im. Jerzego Toeplitza będzie miejscem nawiązującym do tradycji i dziedzictwa kulturowego Łodzi filmowej jako ośrodka filmoznawczego. Pracownia badawcza ma być miejscem poświęconym kulturze filmowej w Polsce, której zadania będą wykraczać poza udostępnianie książek i filmów. Pracownia badawcza będzie się składać z zespołu pomieszczeń, m.in. czytelni głównej, infodesku, pokoju pracy głośnej czy strefy copypoint oraz sali projekcyjnej, zapewniającej dostęp do materiałów audiowizualnych, filmów i muzyki. Tak szeroka oferta pozwoli nie tylko na pogłębienie wiedzy i umiejętności przez grupy docelowe, ale również – zapewni elastyczność oferty dla odwiedzających.
Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego
Logotyp:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-09-21
Data zakończenia realizacji projektu: 2017-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział ds. Zarządzania Projektami
Źródła dofinansowania: EFRR
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu
Cel: Głównym celem projektu jest promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego na arenie międzynarodowej poprzez budowanie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej.
Całkowita wartość projektu: 2 297 000,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 1 952 450,00 zł
Krótki opis projektu: Projekt polega na promocji gospodarczej łódzkiego sektora kreatywnego poprzez udział w wybranych wydarzeniach o randze międzynarodowej w kraju i zagranicą oraz organizację kampanii promocyjnej. W ramach projektu przewidzianego do realizacji na lata 2016 i 2017 nastąpi promocja łódzkich firm z branży kreatywnej. Miasto przeprowadzi kampanię promocyjną przedstawiającą ofertę łódzkich firm z sektora kreatywnego za pośrednictwem różnych narzędzi marketingowych. Do udziału w kampanii zaproszeni zostaną łódzcy przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorze kreatywnym, którzy zgłoszą się ze swoimi produktami. Grupami docelowymi projektu jest sektor kreatywny obejmujący branże, takie jak: moda, wzornictwo, film, architektura, oprogramowanie, gry komputerowe, rynek wydawniczy.
Przyjedź, zobacz, zainwestuj
Logotyp:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-09-28
Data zakończenia realizacji projektu: 2018-09-30
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
Źródła dofinansowania: EFRR
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu
Cel: Głównym celem projektu jest promocja gospodarcza Miasta Łodzi, jego atutów, szans, możliwości dla inwestorów poprzez zwiększenie międzynarodowej rangi regionu, a także wsparcie sektora MŚP w internacjonalizacji swojej działalności.
Całkowita wartość projektu: 1 681 000,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 1 428 850,00 zł
Krótki opis projektu: Projekt powstał w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy związane z niewystarczającymi działaniami w zakresie promocji gospodarczej z jednej strony na rzecz biznesu, a z drugiej także miasta, gdyż ze względu na ograniczone możliwości finansowe podejmowanie wszystkich niezbędnych aktywności jest po prostu niemożliwe. Projekt będzie wspierał następujące przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne o charakterze międzynarodowym: 1) promocja miasta w mediach branżowych polskich i zagranicznych poprzez zamieszczanie reklam, artykułów sponsorowanych itp., 2) promocja miasta poprzez organizację wydarzeń dla firm, 3) promocja miasta poprzez własne wydawnictwa promocyjne. W wyniku realizacji projektu miasto planuje przeprowadzenie szeregu działań promocyjnych mających na celu skłonienie jak największej ilości firm/osób opiniotwórczych do odwiedzenia naszego miasta, co w konsekwencji ma przełożyć się na wzrost liczby inwestycji.
Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-10-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2017-12-29
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Szkoła Podstawowa nr 162, Szkoła Podstawowa nr 172, Zespół Szkół Ekonomiczno - Tutystyczno - Hotelarskich im. Władysława Grabskiego
Źródła dofinansowania: EFRR
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków
Cel: Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 3 budynków edukacyjnych w m. Łodzi
Całkowita wartość projektu: 9 003 714,51 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 6 117 548,21 zł
Krótki opis projektu: Zakres rzeczowy projektu obejmuje podwyższenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych poprzez wykonanie prac dociepleniowych (ściany zewnętrzne, stropodachy, ściany piwnic przy gruncie oraz stropy zewnętrzne) oraz wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizacji zostaną także poddane wewnętrzne instalacje grzewcze w budynkach. Projekt obejmuje przeprowadzenie robót towarzyszących, zgodnie z wariantem optymalnym audytu energetycznego. W wyniku realizacji projektu w budynkach objętych zadaniem poprawie ulegną warunki przebywania jego użytkowników. Poprawa jakości infrastruktury będzie miała także pozytywny wpływ na poprawę komfortu pracy i nauki osób przebywających w obiekcie objętym projektem.
Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-10-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2017-12-29
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Szkoła Podstawowa nr 205, Publiczne Gimnazjum nr 36, XXXI Liceum Ogólnokształcące
Źródła dofinansowania: EFRR
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków
Cel: Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 4 budynków edukacyjnych w m. Łodzi
Całkowita wartość projektu: 9 241 281,13 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 6 248 946,79 zł
Krótki opis projektu: Zakres rzeczowy projektu obejmuje podwyższenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych poprzez wykonanie prac dociepleniowych (ściany zewnętrzne, stropodachy, ściany piwnic przy gruncie oraz stropy zewnętrzne) oraz wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizacji zostaną także poddane wewnętrzne instalacje grzewcze w budynkach. Projekt obejmuje przeprowadzenie robót towarzyszących, zgodnie z wariantem optymalnym audytu energetycznego. W wyniku realizacji projektu w budynkach objętych zadaniem poprawie ulegną warunki przebywania jego użytkowników. Poprawa jakości infrastruktury będzie miała także pozytywny wpływ na poprawę komfortu pracy i nauki osób przebywających w obiekcie objętym projektem.
Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-10-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2017-12-29
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Szkoła Podstawowa nr 55, XXIV Liceum Ogólnokształcące, XLIV Liceum Ogólnokształcące
Źródła dofinansowania: EFRR
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków
Cel: Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 3 budynków edukacyjnych w m. Łodzi.
Całkowita wartość projektu: 5 747 608,33 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 3 761 015,24 zł
Krótki opis projektu: Zakres rzeczowy projektu obejmuje podwyższenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych poprzez wykonanie prac dociepleniowych (ściany zewnętrzne, stropodachy, ściany piwnic przy gruncie oraz stropy zewnętrzne) oraz wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizacji zostaną także poddane wewnętrzne instalacje grzewcze w budynkach. Projekt obejmuje przeprowadzenie robót towarzyszących, zgodnie z wariantem optymalnym audytu energetycznego. W wyniku realizacji projektu w budynkach objętych zadaniem poprawie ulegną warunki przebywania jego użytkowników. Poprawa jakości infrastruktury będzie miała także pozytywny wpływ na poprawę komfortu pracy i nauki osób przebywających w obiekcie objętym projektem.
Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-01-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2020-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Gospodarki Komunalnej
Źródła dofinansowania: EFRR
Program Operacyjny: RPO WŁ ZIT
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT
Cel: Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 70 budynków edukacyjnych w m. Łodzi.
Całkowita wartość projektu: 92 571 845,37 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 51 975 484,47 zł
Krótki opis projektu: Zakres rzeczowy projektu obejmuje podwyższenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych poprzez wykonanie prac dociepleniowych (ściany zewnętrzne, stropodachy, ściany piwnic przy gruncie oraz stropy zewnętrzne) oraz wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizacji zostaną także poddane wewnętrzne instalacje grzewcze w budynkach. Projekt obejmuje przeprowadzenie robót towarzyszących, zgodnie z wariantem optymalnym audytu energetycznego. W wyniku realizacji projektu w budynkach objętych zadaniem poprawie ulegną warunki przebywania jego użytkowników. Poprawa jakości infrastruktury będzie miała także pozytywny wpływ na poprawę komfortu pracy i nauki osób przebywających w obiekcie objętym projektem.
Rewitalizacja EC-1 Południowy-Wschód
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-06-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2019-01-31
Beneficjent: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Realizator: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Źródła dofinansowania: EFRR
Program Operacyjny: RPO WŁ ZIT
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT
Cel: Głównym celem projektu jest rozwój potencjału gospodarczego i turystycznego miasta i regionu poprzez stworzenie oferty edukacyjnej, rozrywkowej i kulturalnej w zakresie branży technologii wizualnych, gier, komputerowych i komiksu.
Całkowita wartość projektu: 20 000 000,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 13 821 138,00 zł
Krótki opis projektu: W ramach projektu przewidziano: 1) stworzenie miejsca realizacji interdyscyplinarnych zadań edukacyjnych i kulturalnych w odniesieniu do gier i komiksu, 2) popularyzację tematyki gier edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży oraz - w perspektywie - wpływ na ich profil zawodowy oraz kształcenie wysoko kwalifikowanej kadry w dziedzinie IT, nowych mediów i szeroko rozumianej kultury, 3) stworzenie oferty związanej z nowymi technologami wizualnymi, grami komputerowymi i komiksem wśród szerokiego grona odbiorców, 4) wzmocnienie potencjału turystycznego regionu łódzkiego oraz miasta Łodzi.
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-12-19
Data zakończenia realizacji projektu: 2019-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział ds. Zarządzania Projektami / Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: EFRR
Program Operacyjny: RPO WŁ ZIT
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT
Cel: Głównym celem projektu jest rewitalizacja w kwartale ulic Piotrkowska, Tuwima, Moniuszki i Sienkiewicza, polegająca na przebudowie budynków przy ul. Tuwima 10, rewaloryzacji budynków przy ul. Moniuszki 3 i 5 oraz otwarciu kwartału poprzez budowę drogi łączącej ul. Tuwima z ul. Moniuszki.
Całkowita wartość projektu: 50 788 811,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 26 651 849,44 zł
Krótki opis projektu: W projekcie przewidziano działania polegające na rewitalizacji i wyposażeniu budynku przy ul. Moniuszki 5 z przeznaczeniem na użyteczność publiczną - Dom Literatury wraz z filią Mediateką. Remont i przebudowę budynków zlokalizowanych pod adresami: Moniuszki 3 i Tuwima 10 z przeznaczeniem na cele administracyjne Urzędu Miasta Łodzi. Kolejnym zadaniem będzie otwarcie kwartału poprzez budowę drogi publicznej poprowadzonej od ul. Tuwima do ul. Moniuszki oraz przebudowę ul. Moniuszki.
Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi – Polskie Centrum Komedii – Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-04-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2019-09-30
Beneficjent: Teatr Powszechny w Łodzi
Realizator: Teatr Powszechny w Łodzi
Źródła dofinansowania: EFRR
Program Operacyjny: RPO WŁ ZIT
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT
Cel: Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług kulturalnych poprzez rozwój instytucji kultury - Teatru Powszechnego w Łodzi.
Całkowita wartość projektu: 19 899 215,96 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 13 418 193,96 zł
Krótki opis projektu: W ramach projektu zostanie zakupiona i zainstalowana najnowsza infrastruktura technologii scenicznych wykorzystująca technologie informacyjno-komunikacyjne, ponadto infrastruktura budowlana oraz technologiczna zostanie dostosowana do pełnienia funkcji edukacyjnych (Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej). Wyposażenie teatru w najnowocześniejsze technologie wspomagające oprawę artystyczną realizowanych działań umożliwi realizację przedsięwzięć teatralnych na najwyższym poziomie oraz otworzy możliwość poszerzenia oferty usług kulturalnych teatru. Dzięki odnowionej infrastrukturze budowlanej oraz współczesnym rozwiązaniom w zakresie akustyki oraz technologii scenicznych, proponowany przez zespół teatru repertuar produkcji teatralnych oraz festiwali będzie miał znaczący wpływ na budowę tożsamości regionalnej oraz wzrost udziału społeczności w wydarzeniach kulturowych. Realizacja projektu przyczyni się do ożywienia społeczno-gospodarczego regionu, wpłynie także na podniesienie jakości i atrakcyjności życia mieszkańców województwa łódzkiego.
Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowego obiektu Muzeum Miasta Łodzi - Pałac Poznańskich w części użytkowanej przez Muzeum Miasta Łodzi
Logotyp:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-12-30
Data zakończenia realizacji projektu: 2019-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: EFRR
Program Operacyjny: PO IiŚ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Cel: Głównym celem projektu jest rozwój, ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego poprzez prace renowacyjne, modernizacyjne dawnego Pałacu Poznańskich w Łodzi i poprawę infrastruktury zabytkowego obiektu Muzeum Miasta Łodzi przy ul. Ogrodowej 15 w Łodzi.
Całkowita wartość projektu: 20 785 794,61 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 14 164 617,96 zł
Krótki opis projektu: Projekt obejmuje kompleksową rewitalizację, modernizację i remont zabytkowego pałacu Izraela Poznańskiego w celu przywrócenia reprezentacyjnemu budynkowi dawnej świetności oraz rozwój instytucji kultury – Muzeum Miasta Łodzi poprzez przekształcenie placówki w nowoczesne „muzeum miasta” (adaptacja przestrzeni do potrzeb wystawienniczych, wykorzystanie nowoczesnych technologii w celach edukacyjnych, poprawę stanu zachowania wnętrz pałacowych itp.). Zakres rzeczowy przedsięwzięcia przewiduje modernizację i remont zabytkowego obiektu Pałacu Poznańskich, rozwój instytucji kultury – Muzeum Miasta Łodzi i przekształcenie placówki w nowoczesne „muzeum miasta” poprzez: adaptację przestrzeni do potrzeb wystawienniczych (powstanie wystawy pn.: „Ziemia obiecana wczoraj i dziś. Łódź w Europie. Europa w Łodzi.”) i innych, związanych z działalnością statutową Muzeum Miasta Łodzi, w tym wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologicznym i prezentacji multimedialnej, wykorzystanie nowoczesnych technologii w celach edukacyjnych; poprawę stanu zachowania wnętrz pałacowych, w tym wystaw stałych i modernizację galerii wystaw czasowych; stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego zaplecza muzeum, w tym m.in. przestrzeni magazynowej wraz z pracowniami (np. konserwatorskiej, fotograficzno-digitalizacyjnej); przystosowanie obiektu dla potrzeb osób z obniżoną funkcjonalnością (uniwersalna dostępność); poprawa jakości obsługi widza poprzez utworzenie nowej strefy wejścia - holu wejściowego; wzrost znaczenia Muzeum Miasta w świadomości mieszkańców regionu i turystów.
Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym.
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-11-30
Data zakończenia realizacji projektu: 2019-10-30
Beneficjent: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Realizator: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Źródła dofinansowania: EFRR
Program Operacyjny: RPO WŁ ZIT
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT
Cel: Głównym celem projektu jest poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, w tym Centrum Nauki i Techniki, dla osiągnięcia trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, dzięki podnoszeniu poziomu kompetencji przyszłych pracowników.
Całkowita wartość projektu: 20 000 000,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 13 821 138,00 zł
Krótki opis projektu: Projekt ma na celu popularyzację tematyki związanej z nauką i kulturą wśród dzieci, poprzez ich aktywność własną, podejmowaną podczas zabawy w ruchu oraz gier i warsztatów naukowych i poprawę partycypacji w kulturze i edukacji przez dzieci w wieku 3 – 10 lat poprzez stworzenie strefy dla dzieci. Stworzenie „inteligentnej” Strefy dla Dzieci pozwoli na wykorzystanie potencjału endogennego miejsca oraz umożliwi budowanie nowej tożsamości zbiorowej i spójności społecznej wśród odbiorców. Miejsce to stworzy szansę wzmocnienia potencjału społecznego (rozwój kompetencji), gospodarczego (nowe miejsca pracy) oraz antropologicznego (zjawiska kulturowo-edukacyjne podejmowane w niemal naturalnym środowisku). Samodzielna aktywność dziecka pozwoli na lepsze poznanie i zrozumienie przez niego rzeczywistości. Poza działaniami w strefie ruchu, która łączy potrzeby intelektualno-motoryczne dziecka, młody Odwiedzający będzie miał możliwość skorzystania z Escape room czy z oferty gier i warsztatów naukowych. Rodzice zyskają możliwość pozostawienia dzieci pod opieką fachowców, by oni sami w tym czasie mogli skorzystać z przebogatej oferty EC1.
Termomodernizacja budynku przy ul. Sowińskiego 3, izolacja przeciwwilgociowa ścian, zmiana kolorystyki elewacji
Logotyp:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-12-14
Data zakończenia realizacji projektu: 2017-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Dom Dziecka Nr 3 w Łodzi
Źródła dofinansowania: EFRR
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków
Cel: Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym.
Całkowita wartość projektu: 524 679,37 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 390 206,43 zł
Krótki opis projektu: Zakres rzeczowy projektu obejmuje podwyższenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych poprzez wykonanie prac dociepleniowych (ściany zewnętrzne, stropodachy, ściany piwnic przy gruncie oraz stropy zewnętrzne) oraz wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizacji zostaną także poddane wewnętrzne instalacje grzewcze w budynkach. Projekt obejmuje przeprowadzenie robót towarzyszących, zgodnie z wariantem optymalnym audytu energetycznego. W wyniku realizacji projektu w budynku objętym zadaniem poprawie ulegną warunki przebywania jego użytkowników. W wyniku planowanych działań modernizacyjnych poprawie ulegnie komfort cieplny w pomieszczeniach. Przyczyni się to do zmniejszenia zachorowalności wśród użytkowników. Niewątpliwie, poprawa jakości infrastruktury będzie miała także pozytywny wpływ na poprawę komfortu pracy i zamieszkania osób przebywających w obiekcie objętym projektem.
Kalendarz
Kontakt
EXPO 2022