Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Rodziny zastępcze

Zostań rodzicem zastępczym!

Łodzi jest już 979 rodzin zastępczych, w których wychowuje się prawie 1269 dzieci. Rodzina zastępcza to prawdziwy dom dla dzieci, którymi – z różnych powodów – nie mogą się opiekować rodzice biologiczni, rodzina zastępcza to po prostu szczęśliwa rodzina, w której wychowują się szczęśliwe dzieci. Chcesz podarować dziecku uśmiech? Dołącz do nich, zostań rodzicem zastępczym!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi serdecznie zaprasza osoby, które chciałyby zostać rodziną zastępczą, w tym zawodową lub niezawodową bądź prowadzić rodzinny dom dziecka.

Aby zostać rodzicem zastępczym zgłoś się do Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu i adresem e-mail:

 • Wydział Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej: tel. (42) 664 04 00; fax: (42) 639-77-10 wwrpz@mops.lodz.pl
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi:tel. (42) 685 43 62; (42) 685 43 63; fax (42) 632 41 30; sekretariat@mops.lodz.pl

Raport z badania dotyczącego metod pozyskiwania kandydatów do sprawowania funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka (PDF) >>>

FORMY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
 1. rodzina zastępcza spokrewniona – tworzą ją wyłącznie dziadkowie i rodzeństwo dziecka
 2. rodzina zastępcza niezawodowa – tworzą ją osoby niespokrewnione z dzieckiem oraz krewni nie będący wstępnymi i zstępnymi dziecka (czyli np. ciocie, wujkowie)
 3. rodzina zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna - tworzą ją osoby niespokrewnione z dzieckiem. Pogotowie rodzinne zajmuje się dziećmi przez krótki okres czasu tj. od chwili umieszczenia dziecka w rodziniedo momentu wydania postanowienia sądu o jego dalszych losach. Rodziny specjalistyczne opiekują się m.in. dziećmi niepełnosprawnymi. Rodzina specjalistyczna może również sprawować pieczę nad nieletnimi umieszczonymi na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich lub małoletnimi matkami z dziećmi.
 4. rodzinny dom dziecka – tworzą go osoby niespokrewnione z dzieckiem dla nie więcej niż 8 dzieci.
KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZICEM ZASTĘPCZYM?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobom niepozostającym w związku małżeńskim, które:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 8. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę posiada stałe źródło dochodów.

Ponadto, zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Zgodnie z zarządzeniem nr 1574/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2011 r.
na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wyznaczony został Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. Powyższe zadanie realizuje Zespół ds. Pieczy Zastępczej, stanowiący część Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej, mieszczącego się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 149.

Do zadań organizatora należy w szczególności:

 1. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 2. kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
 3. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
 4. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
 5. zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
 6. zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
 7. organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;
 8. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 9. zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
 10. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
 11. zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
 12. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 13. organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.
ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE RODZINNYM FORMOM PIECZY ZASTĘPCZEJ

Na każde dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

 • 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
 • 1000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,  przysługuje dodatek nie niższy niż 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej wypłaca się
na wniosek osób prowadzących rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka. Wniosek należy złożyć w Wydziale Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej, mieszczącym się w Łodzi
przy ul. Piotrkowskiej 149.

Ponadto, rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać m.in.:

 • pomoc na dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia – raz w roku,
 • jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
 • jednorazowe lub okresowe świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki.

Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na:

 • utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka,
 • pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka,
 • pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.

Rodzinie zastępczej zawodowej, w której przebywa więcej niż 3 dzieci przyznaje się:

 • osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych,

albo

 • - środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym przebywa rodzina zastępcza.

Szczegółowe zasady dotyczące świadczeń przysługujących rodzinnym formom pieczy zastępczej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

WYNAGRODZENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

WYNAGRODZENIA PRZYSŁUGUJĄCE RODZINOM ZASTĘPCZYM ZAWODOWYM I PROWADZĄCYM RODZINNE DOMY DZIECKA

Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2.500,00 zł miesięcznie brutto. Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 3.100,00 zł miesięcznie brutto.

Powyższe wynagrodzenie zwiększa się w oparciu o uchwałę nr L/1253/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka".

PRZYWILEJE OFEROWANE PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ

Miasto Łódź oferuje rodzicom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka następujące przywileje:

 • za dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka nie ponosi się opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Łódź (uchwała nr XL/1055/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź),
 • dzieci uczące się i wychowujące w rodzinach zastępczych, posiadających czworo i więcej dzieci oraz w zawodowych rodzinach zastępczych mają prawo do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej (uchwała nr XLII/1108/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi),
 • rekomendowani przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kandydaci do prowadzenia rodzinnego domu dziecka mogą ubiegać się o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu lokalowego Miasta na czas sprawowania funkcji (uchwała nr XXX/779/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi". Ponadto w punkcie tym jest "rekomendowani przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kandydaci do prowadzenia rodzinnego domu dziecka mogą ubiegać się o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu lokalowego Miasta na czas sprawowania funkcji" winno być "osoby rekomendowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi na rodziny zastępcze zawodowe, rodziny zastępcze niezawodowe oraz rodzinne domy dziecka mogą ubiegać się o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu lokalowego Miasta na czas sprawowania funkcji),
 • zawodowym rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka, spełniającym określone w uchwale warunki, podnosi się wynagrodzenie od 15% do 35% (uchwała nr XXXVIII/703/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka).

ŁÓDZKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Uchwałą nr LXIV/1356/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 czerwca 2013 r., wprowadzony został na terenie Łodzi program pod nazwą „Łódzka Karta Dużej Rodziny”. W ramach programu, rodziny wielodzietne nabywają uprawnień do korzystania z ulg i preferencji oferowanych przez uczestniczące w programie podmioty.

Za rodzinę wielodzietną uważa się rodziną złożoną z rodziców lub opiekunów, rozliczającą się z podatku dochodowego w Łodzi i mającą na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się albo bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Potwierdzeniem uczestnictwa w programie jest Karta. Wnioski o wydanie Łódzkiej Karty Dużej Rodziny, od 1 lipca 2013 r., przyjmuje:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
w Departamencie Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Łodzi
ul. Zachodnia 47, I piętro.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych można również uzyskać wszelkie informacje o programie:

Jednocześnie na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi można znaleźć informacje o oferowanych w ramach programu ulgach, zwolnieniach i preferencjach. Tam również, w zakładce „dokumenty”, można zleźć wniosek o wydanie Karty.

ZOSTAŃ RODZINĄ POMOCOWĄ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi serdecznie zaprasza osoby, które chciałyby zostać rodziną pomocową.

 KIM JEST RODZINA POMOCOWA?

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, na ich wniosek, są wspierane przez rodziny pomocowe. W przypadku czasowego niesprawowania przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka opieki nad dzieckiem np. w związku z wypoczynkiem, udziałem w szkoleniu, pobytem w szpitalu bądź innymi nieprzewidzianymi trudnościami lub zdarzeniami losowymi, piecza zastępcza nad małoletnim może zostać powierzona rodzinie pomocowej. Podstawą umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej jest umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Łodzi, a rodziną pomocową. Czas pobytu dziecka w rodzinie pomocowej nie może przekroczyć 2 miesięcy.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ POMOCOWĄ?

Pełnienie funkcji rodziny pomocowej może być powierzone:

 • rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka;
 • małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim przeszkolonym do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE RODZINIE POMOCOWEJ

Rodzinie pomocowej przysługują świadczenia, jakie otrzymuje na dziecko rodzina zastępcza bądź prowadzący rodzinny dom dziecka, w wysokości proporcjonalnej do długości pobytu małoletniego w danej rodzinie pomocowej. Ponadto, za pełnienie funkcji rodziny pomocowej, rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje świadczenie w wysokości 20 % otrzymywanego wynagrodzenia miesięcznie. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej oraz małżonków bądź osoby  niepozostającej w związku małżeńskim, świadczenie za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej wynosi 25 % kwoty określonej w art. 85 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. kwoty 2000 zł.

JAK ZOSTAĆ RODZINĄ POMOCOWĄ?

Aby zostać rodziną pomocową należy zgłosić się do Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Szczegółowe informacje uzyskać można również pod numerem telefonu i adresem e-mail:

 • Wydział Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej 
  tel: (42) 664-04-00; fax: (42) 639-77-10
  wwrpz@mops.lodz.pl
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi (42) 632-40-34,
  (42) 685-43-62; (42) 685-43-63; fax (42) 632-41-30
  sekretariat@mops.lodz.pl
Kalendarz
Kontakt
EXPO 2022